Bous CMOAPI

Bous CMOAPI

Tout moun vle yon gwo karyè ak yon edikasyon ki pral ede yo ale byen lwen. Sepandan, anpil moun gen bay moute sou karyè yo ak objektif edikasyon ane apre ane. CMOAPI konnen ki jan enpòtan yon edikasyon apwopriye se, e se poutèt sa nou ede edike lektè nou yo sou fotografi ak pwodwi kamera ak revize nou yo ak rekòmandasyon. Ou pa oblije peye twòp pou ekipman ou si ou itilize resous revizyon nou ofri w la a.
Bousdetid CMOAPI nou an se yon nouvo pwomosyon ke nou fyè anpil pou anonse. Li se yon $ 2000 bousdetid anyèl ki fèt pou ede elèv yo reyalize rèv edikasyonèl yo ak karyè yo. Bousdetid sa a pral bay yon elèv chak ane pou ede peye pou depans edikasyon. Nou ap chèche double kantite lajan an nan bousdetid la pou ane pwochèn. Bousdetid CMOAPI se yon ti inisyativ bò kote nou pou ede yon elèv pouswiv rèv yo. Si ou enterese nan pwogram bousdetid nou an epi ou vle patisipe nan konkou a, tanpri li tout enfòmasyon yo bay anba a avèk anpil atansyon.

Kritè kalifikasyon

·Aksepte pa oswa ale nan yon kolèj ki akredite pou yon pwogram bakaloreya atanplen oswa gradye nan Etazini yo.
·Minimòm kimilatif GPA nan 3.0 (oswa ekivalan a).
·Yon prèv enskripsyon nan yon kou degre bakaloreya oswa postgraduate obligatwa.

Kouman pou aplike pou

·Ekri yon redaksyon sou sijè a "Ki sa ki se sentèz Custom & Kontra rechèch?"
·Ou dwe voye redaksyon ou a sou nou oswa anvan 7yèm Desanm 2020.
·Ou ka voye redaksyon ou an (nan fòma MS Pawòl sèlman) pa imèl [imèl pwoteje]
·Pa bliye mansyone non ou, imèl, ak nimewo telefòn ou nan aplikasyon w lan.
·Ou oblije tou mansyone detay kolèj / inivèsite ou nan aplikasyon w lan.
·Se sèlman redaksyon ki pral inik ak kreyatif ap konsidere pou konpetisyon an.
·Yo pral kontakte gayan an via imèl epi yo dwe reponn nan 5 jou pou yo aksepte rekonpans lan. Si yo pa resevwa okenn repons nan tan sa a, y ap chwazi yon lòt gayan pou resevwa prim lan olye de sa.

Pwosedi Seleksyon

·Se sèlman disètasyon ke yo pral resevwa sou ak anvan dat limit la ap konsidere pou konpetisyon an.
·Disètasyon yo pral jije sou paramèt yo anpil. Kèk nan yo se: singularité, kreyativite, konsiderasyon, valè enfòmasyon yo bay la, gramè ak style elatriye.
·Gayan yo pral anonse 15 Desanm, 2020.

Règleman sou enfòmasyon prive nou an:

Nou asire ke pa gen okenn enfòmasyon pèsonèl pou elèv yo pataje, epi tout enfòmasyon pèsonèl yo kenbe pou itilizasyon entèn sèlman. Nou pa bay okenn detay sou elèv bay twazyèm pati pou okenn rezon, men nou rezève dwa pou nou itilize atik yo soumèt nou nan nenpòt fason ke nou vle. Si ou soumèt yon atik bay CMOAPI, ou ban nou tout dwa sou kontni an, ki gen ladan pwopriyetè kontni sa a. Sa a se vre si wi ou non soumèt ou aksepte kòm gayan an oswa ou pa. CMOAPI.com rezève dwa pou yo itilize tout travay yo soumèt yo dwe pibliye jan li wè anfòm ak ki kote li jije ki apwopriye yo. Ganyan yo pral konfime yon fwa yo ka bay prèv enskripsyon nan yon inivèsite apwouve, kolèj oswa lekòl la. Sa gen ladan yon foto ID aktyèl elèv yo, relve nòt lekòl la, lèt prèv, ak yon kopi bòdwo ekolaj la. Y ap chwazi yon gayan segondè si gayan inisyal la pa ka bay prèv sa yo.